خوبرویان

خوبرویان جفا پیشه وفا نیز کنند                 به کسان درد فرستند و ، دوا نیز کنند

عاشقان را ز بر خویش مران ، تا بر تو        سر و زر هر دو فشانند و ، دعا نیز کنند

 سعدی

/ 0 نظر / 38 بازدید