خرمن سوخته

پیش ما خاطر شاد و دل غمناک یکی است        خواب آسوده و درد جگر چاک یکی است

برگ عیش دگران روز به روز افزون است       خرمن سوخته ی ماست که با خاک یکی است

بابا فغانی شیرازی

/ 0 نظر / 20 بازدید