می گلفام

ساقیا فصل گل آمد، می گلفام تو کو ؟          آب تو ، آتش تو ، پخته ی تو ، خام تو کو؟

گفته بودی به سرت آیم اگر جان بدهی       خط تو ، نامه ی تو ، پیک تو ، پیغام تو کو ؟

 برگرفته از برنامه گلها/ الهه ـ مجنون کویت

/ 1 نظر / 22 بازدید