آواز دهل

گویند کسان بهشت با حور خوش است           من می گویم که آب انگور خوش است

این نقد بگیر و دست از آن نسیه بدار           کآواز دهل شنیدن از دور خوش است 

خیام

/ 0 نظر / 48 بازدید