که دارد؟

خورشید رخش کرد بر آفاق تجلی            ای دیده وران طاقت دیدار که دارد؟

در زیر فلک راست بگویید که امروز         بالاتر از این قامت و رفتار که دارد؟

سلمان ساوجی

/ 0 نظر / 38 بازدید