روزگاری من و دل ساکن کویی بودیم            ساکن کوی بت عربده جویی بودیم

عقل و دین باخته ، دیوانه ی رویی بودیم       بسته ی سلسله ی سلسله مویی بودیم

وحشی بافقی

/ 0 نظر / 20 بازدید