بازآ

باز آ و در آئینه ی جان جلوه گری کن        ما را زغم هستی بیهوده بری کن

این تیره شب حسرت و نومیدی ما را         از تابش خورشید رخ خود سپری کن

دکتر رعدی آذرخشی

/ 0 نظر / 34 بازدید