گذشت

کار عشق از وصل و هجران در گذشت         درد ما از دست درمان در گذشت

در زمانه کار ، کار عشق توست                     از سر این کار نتوان در گذشت

خاقانی

/ 0 نظر / 33 بازدید