غم عشق

باز چشم سیهت غارت جان کرد مرا             غم پنهان تو ، رسوای جهان کرد مرا

بارها عشق تو می گفت که رسوا کنمت      هر چه می گفت ، غم عشق همان کرد مرا

خیالی

/ 0 نظر / 43 بازدید