گلستان سعدی

یکی پرسید از آن گم کرده فرزند

که ای روشن گهر پیر خردمند

ز مصرش بوی پیراهن شنیدی

چرا در چاه کنعانش ندیدی ؟

سعدی

                                                        

/ 0 نظر / 148 بازدید