امید

گر نخل وفا بر ندهد چشم تری هست         تا ریشه در آب است امید ثمری هست

آن دل که پریشان شود از ناله ی بلبل        در دامنش آویز که با وی خبری هست

عرفی شیرازی

/ 2 نظر / 27 بازدید
شازده

[گل][لبخند][گل][لبخند][گل]

پالیزبان

سلام چشم ترم از نخل وفا خشک بسی گشت فریاد از این خون که فریاد رسی گشت ای بلبل آزاده چه دانی که در بند مغیلان هر خار به تن آمد و بانگ جرسی گشت موفق باشید