باد صبا

ای باد صبا طرب فزا می آئی                از طرف کدامین کف پا می آئی ؟

از کوی که برخاسته ای؟ راست بگو       ای گرد ، به چشمم آشنا می آئی

 محقق خوانساری

/ 0 نظر / 41 بازدید