پیمانه

آمد سحری ندا ز میخانه ی ما        کی رند و خراباتی و دیوانه ی ما

برخیز که پر کنیم پیمانه ز می        زان پیش که پر کنند پیمانه ی ما

خیام

/ 0 نظر / 10 بازدید