غم

ای خوشا عاشقی و مستی و بی پروایی         ای خوش از خون دل خویش قدح پیمایی

از دل من به کجا می روی ای غم دیگر  ؟      تو که هرجا روی آخر بر من بازآیی

نظام وفا

/ 0 نظر / 37 بازدید