بگو

گر ز حال دل خبر داری بگو               ور نشانی مختصر داری بگو

مرگ را دانم ولی تا کوی دوست       راه اگر نزدیک تر داری بگو

مولوی

/ 0 نظر / 41 بازدید