یعنی چه ؟

ناگهان پرده برانداخته ای یعنی چه ؟          مست از خانه برون تاخته ای یعنی چه ؟

شاه خوبانی و منظور گدایان شده ای          قدر این مرتبه نشناخته ای یعنی چه ؟

حافظ

/ 0 نظر / 36 بازدید