چه خواهد بودن

خوشتر از فکر می و جام چه خواهد بودن       تا ببینم که سرانجام چه خواهد بودن

دسترنج تو همان به که شود صرف بکام        دانی آخر که بناکام چه خواهد بودن

حافظ

 

 

 

/ 0 نظر / 17 بازدید